Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Enhver leverance fra Lectus Safety ApS. sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.
Betingelserne er gældende for leverancer i Danmark eksklusive Grønland og Færøerne.

Priser
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.
Lectus Safety forbeholder sig ret til prisændringer uden forudgående varsel som følge af ændringer i valutakurser, told, afgifter, skatter, råvarepriser m.v.
Enkelte varer kan være skaffevarer, hvor leveringstid må påregnes. Eftersendte skaffevarer leveres ufranko.
De ved lov pålagte afgifter på emballage, nikkel-cadmiumbatterier, pvc og ftalater vil fremgå særskilte som varelinjer, der følger de enkelte afgiftsbelagte produkter.
Vores kundeservice oplyser gerne nærmere omkring de enkelte afgiftsbelagte produkter.

Returnering
Køber kan såfremt varen er intakt og i original ubeskadiget emballage returnere varen inden for 14 dage efter afsendelsen fra sælger. Køber kontakter sælger for returnummer. Returneringsudgifter afholdes af køber.
Skaffevarer og specialvarer tages ikke retur.

Reklamation og reklamationsret
Det påhviler køber at undersøge varerne / leverancen ved modtagelsen. Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være Lectus Safety i hænde senest 8 dage efter levering.
Ved reklamation på produkter under reklamationsfrist perioden skal kopi af købsfaktura medsendes alle de varer der returneres.
Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt og ikke fremsendes inden 5 dage, vil varen blive tilbagesendt til køber.

Erhvervskunder (B2B)
Erhvervskunder ydes 12 måneders reklamationsret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til Lectus Safety så snart der er konstateret af køber. Der opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation eller ombytning. Reklamation skal fremdeles ske senest 8 dage efter mangler blev eller burde være blevet opdaget.
Returnering forudsætter varen ikke har været anvendt.

Ansvar
Lectus Safety er dækket af produktansvarsforsikring med et dækningsmaksimum for ting - og personskade på kr. 10.000.000,-
Lectus Safety er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, indirekte tab eller andet.

Force majeure
Som force majeure, der fritager Lectus Safety for ansvar, anses blandt andet følgende forhold hos Lectus Safety eller dennes underleverandører:
Krig og undtagelsestilstand, strejke, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.

Betaling
Hele fakturabeløbet er forfaldent til betaling 30 dage netto, medmindre andet er skriftligt anført.
Der pålægges et fakturagebyr på Dkr. 25,00 hvor fakturaen ikke kan fremsendes elektronisk.
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Levering og risikoovergang
Levering: Ex Works – Incoterms 2000 hvilket betyder at ansvar overgår til køber når varen er stillet til rådighed på Lectus Safetys adresse.
Lectus Safety forbeholder sig retten til at vælge transportør og pålægger følgende omkostninger til ordren:
Fragt pr. kolli kr. 50,00
Ekspeditionsgebyr: kr. 55,00 ved køb under kr. 500,00 netto.
Farlig-gods (UN) tillægges et gebyr på kr. 150,00 pr. forsendelse.
Alle meddelte leveringstider er omtrentlige og dermed uden ansvar. Vurderer Lectus Safety, at en meddelt leveringstid ikke kan overholdes, vil køber modtage meddelelse herom og så vidt muligt med oplysning om hvornår levering da vil kunne finde sted.
Ordre modtaget inden 12:00 afsendes normalt samme dag. Der tages forbehold for udsolgte varer. Risikoen for de købte varer overgår til køber ved levering. Leveringen anses for at have fundet sted, når sælger har stillet varen til købers rådighed på Lectus Safetys adresse på det meddelte tidspunkt.

Generel ansvarsbegrænsning Lectus Safety’s ansvar er begrænset til værdien af produktet og kan ikke overstige dette beløb.
Lectus Safety er, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenser, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. Lectus Safety’s ansvarsbegrænsning efter denne bestemmelse gælder også for enhver fejl eller forsømmelse ved Lectus Safety’s eventuelle oplysninger, angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et produkt eller ydelse.
Lectus Safety er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. Lectus Safety er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår.
Lectus Safety er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes Lectus Safety’s fejl eller forsømmelse.
Såfremt Lectus Safety måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved varer over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Lectus Safety skadesløs i samme omfang, som Lectus Safety’s ansvar er begrænset efter disse salgs og leveringsbetingelser.
For skaffevarer er Lectus Safety kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang leverandøren er ansvarlig.